Algemene voorwaarden

 

Contact opnemen

Onze algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Inavanti, statutair gevestigd en mede-kantoorhoudende te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77675991, voor de opdrachtgever.

1.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Inavanti en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Inavanti zijn aanvaard.

1.3 Op de betrekking tussen Inavanti en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

1.4 Indien op een opdracht tussen opdrachtgever en Inavanti deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere opdrachten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Opdracht.

2.1 Werving & selectie is de opdracht waarbij Inavanti ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Inavanti bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever accepteert.

2.2 De werving en selectieopdracht wordt beschouwd als een doorlopende opdracht.

2.3 Een door Inavanti voorgestelde kandidaat kan bij opdrachtgever reeds bekend zijn en zodoende buiten de opdracht vallen. Hiervan kan alleen sprake zijn indien de voorgestelde kandidaat aantoonbaar in de 6 maanden voorafgaand aan het moment van introductie een sollicitatiegesprek met opdrachtgever heeft gevoerd of indien kandidaat en opdrachtgever in de maand voorafgaand aan de introductiedatum actief schriftelijk met elkaar gecorrespondeerd hebben met als doel het op korte termijn inplannen van een sollicitatiegesprek.

 

Artikel 3: Benodigde gegevens en voorstellen kandidaat.

3.1 De opdrachtgever verstrekt aan Inavanti alle gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.

3.2 Inavanti stelt naar beste kunnen, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en eigen inzicht, kandidaten voor bij de opdrachtgever.

3.3 Inavanti is niet verplicht tot levering, het voorstellen van kandidaten geschiedt op basis van het principe “no cure, no pay”.

 

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

4.1 Inavanti verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

4.2 Gegevens van kandidaten dienen door opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen op geen enkele wijze aan derden worden verstrekt, gekopieerd en/of op andere wijze worden geopenbaard, een en ander onverminderd de voor  opdrachtgever geldende verplichtingen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 5: Non-discriminatie.

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Inavanti, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

 

Artikel 6: Keuze arbeidskracht en aansprakelijkheid.

 6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

6.2 Inavanti is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door wie ook ontstaan, die opdrachtgever door de uitvoering van de opdracht mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Inavanti.

6.3 Inavanti gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn. Indien de kandidaat vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft beantwoord en/of voor opdrachtgever belangrijke informatie heeft verzwegen, is Inavanti niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever.

6.4 Inavanti is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten.

 

Artikel 7: Honorarium.

7.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Inavanti aan opdrachtgever een honorarium van 20% van het bruto jaarsalaris exclusief BTW.

7.2 Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door Inavanti aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40u p/w) en een vol jaar.

Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, reeds toegezegde salarisverhoging, een eventuele dertiende maand, een schatting van te betalen bonus en auto van de zaak.

7.3 Mocht opdrachtgever een kandidaat binnen 12 maanden na de introductie aanstellen (op welke wijze dan ook), en Inavanti hiervan niet binnen 14 dagen na tekening van arbeidsovereenkomst op de hoogte stellen, heeft Inavanti recht op betaling van 20% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten als bedoeld in lid 2 van dit artikel 7. Deze vergoeding is ineens en per direct opeisbaar.

7.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 8: Facturatie.

Het honorarium bij een werving en selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op het moment dat de kandidaat het arbeidscontract bij de opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming heeft ondertekend.

 

Artikel 9: Garantieregeling.

9.1 Indien een door Inavanti bemiddelde kandidaat binnen twee maanden na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, omdat kandidaat zelf stopt of opdrachtgever de overeenkomst met kandidaat in deze periode beëindigt/opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de kandidaat niet naar behoren functioneert, zal Inavanti, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Inavanti heeft voldaan, een terugbetalingsregeling hanteren.

9.2 Mocht de door Inavanti bemiddelde kandidaat vóór of in zijn/haar eerste vier weken (moeten) vertrekken zal Inavanti 50% van de betaalde fee aan opdrachtgever terug betalen. In week 5 en 6 zal Inavanti 25% van de betaalde fee aan opdrachtgever betalen en in week 7 en 8 zal Inavanti 12,5% van de betaalde fee aan opdrachtgever betalen.

9.3 Inavanti stuurt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.

9.4 Deze garantieregeling geldt niet indien het niet naar behoren functioneren van de kandidaat of de reden van het stoppen van de kandidaat verwijtbaar is aan opdrachtgever.

 

Artikel 10: Betaling.

10.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

10.2 Als opdrachtgever niet, niet tijdig en/of niet volledig binnen de betaaltermijn betaalt, is hij direct in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, onverminderd de overige gronden waarop verzuim intreedt.

10.3 Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Inavanti ten name van opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door Inavanti nog op te stellen fact(u)r(en) ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Inavanti moet maken ter effectuering van zijn rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen tevens alle kosten, hoe ook genaamd, die Inavanti als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder moet maken in of ten behoeve van een eventuele vrijwaringprocedure. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Inavanti zich conformeren aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en/of andere daarvoor in de plaats komende regeling(en). Inavanti behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk door haar zijn gemaakt.

10.5 Klachten of bezwaren over de factuur(en) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Inavanti te worden ingediend. Klachten of bezwaren over de factuur(en) schorten de betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 

Artikel 11: Wijzigingen.

11.1 Inavanti is eenzijdig bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

11.2 De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Inavanti zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.